Belgium Staffordshire 

bull terrier Club

 

STATUTEN -  Feitelijke vereniging Belgium Staffordshire Bull Terrier Club

Artikel 1. - Naam en zetel
1.1 De vereniging draagt de benaming BELGIUM STAFFORDSHIRE BULL TERRIER CLUB,
feitelijke vereniging. Zij is opgericht op 10/10/2015 en aansluiting is aangevraagd bij de Koninklijke
Kynologische Unie Sint Hubertus. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
1.2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te Halewijnlaan 41 bus 9A, 2050 Antwerpen,
ressorteert derhalve onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen maar kan bij beslissing van
de Raad van Bestuur worden gewijzigd naar elke andere plaats in het koninkrijk België.

Artikel 2. - Doel
De vereniging beoogt niet enig materieel voordeel te verschaffen aan haar leden en heeft als doel :
het streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit aan de FCI-rasstandaard van
het hondenras Staffordshire Bull Terrier, het aanmoedigen en bevorderen van de fok van de
Staffordshire Bull Terrier met inachtneming van en respect voor de FCI- rasstandaard van de
Staffordshire Bull Terrier en dit zowel voor wat de fysieke kenmerken betreft als voor het karakter,
het nader tot elkaar brengen van fokkers en liefhebbers van de Staffordshire Bull Terrier, het
bevorderen van de kennis in hoofd van zowel liefhebbers, fokkers als van het ruime publiek over
het hondenras Staffordshire Bull Terrier in alle aspecten en met inbegrip van het fokken, de
verzorging, de opvoeding en de africhting, het bevorderen en aanmoedigen van het gebruik van de
Staffordshire Bull Terrier in de hondensport.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door het gebruiken van alle wettelijk toegestane
middelen die zij nuttig acht, met inbegrip van het stellen van handelsdaden, in zoverre de
opbrengst hiervan uitsluitend besteed wordt aan de realisatie van haar maatschappelijk doel. Deze
middelen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot o.m. het opleggen van fokreglementen, de
organisatie en inrichting van vergaderingen, cursussen, tentoonstellingen en/of
schoonheidswedstrijden, africhtings wedstrijden, karakters- en/of selectietesten die in het bijzonder
gericht zijn op de Staffordshire Bull Terrier, het leggen en onderhouden van contacten met andere
binnen- en buitenlandse kynologische verenigingen, enz.
De aangewende middelen mogen niet strijdig zijn met de bepalingen en reglementen van de
Kynologische Unie Sint Hubertus. De vereniging heeft een erkenningsnummer aangevraagd bij de
Kynologische Unie Sint Hubertus. Zij verklaart na het ontvangen van een erkenningsnummer de
herzieningsovereenkomst van het traktaat van 06 januari 1908 te erkennen alsook de reglementen
van de Koninklijke Maatschappij Sint Hubertus en/of Kynologische Unie Sint Hubertus die in voege
zijn en/of dit zullen worden, te aanvaarden.
Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig
heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen

Artikel 3. - leden
De vereniging kent actieve en toetredende leden. Enkel meerderjarige natuurlijke personen
kunnen lid worden. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur
ereleden aanvaarden. Deze worden aldus aanvaard voor onbepaalde tijd en met vrijstelling van
betalen van lidgeld.
Het aantal leden is onbeperkt maar met een minimum van drie leden.
Om lid te worden van de vereniging dient de betrokkene aan volgende voorwaarden te voldoen.
A: het lidgeld jaarlijks betalen dat naar bestaan en hoe grootheid zal bepaald worden door de
Algemene Ledenvergadering.
B: De statuten en reglementen van de vereniging aanvaarden en eerbiedigen.
C: geen lid zijn van verenigingen die actief zijn op kynologisch gebied of geacht worden dit te zijn,
wanneer die verenigingen niet erkend zijn door de Kynologische Unie Sint Hubertus en/of
Fédération Cynologique Internationale (FCI).
Onder toetredende leden wordt begrepen, het eerste jaar dat men lid is van de vereniging.
Toetredende leden hebben geen stemrecht. De aanvaarding van een toetredend lid tot actief lid
word mits een gemotiveerd schrijven aan de Raad van Bestuur overgemaakt pas dan kan de Raad
van Bestuur beslissen het lid op te nemen als actief lid. Bij uitzondering zijn de oprichters van de
feitelijke vereniging automatisch actieve leden.
het maximumbedrag van het lidgeld bedraagt 150 euro.
Leden die nalaten het lidgeld tijdig opnieuw te betalen, d.w.z. tegen einde januari van het
betreffende kalenderjaar, worden van rechtswege geacht ontslagnemend te zijn. Ieder lid kan zijn
ontslag indienen door kennisgeving hiervan per aangetekend schrijven aan de voorzitter van de
vereniging. Het ontslag gaat in op de verzendingsdatum en zal in een register van de leden
worden ingeschreven. Ontslagnemende of uitgesloten leden kunnen in geen geval en in geen
enkele mate aanspraak maken op enig gedeelte van het maatschappelijk vermogen van de
vereniging.
Alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding of uitsluiting van leden worden door de Raad
van Bestuur ingeschreven in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt gehouden.

Artikel 4, - Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering bestaat uit alle actieve leden en wordt jaarlijks samengeroepen in het
eerste semester van het kalenderjaar.
Een buitengewone Algemene Vergadering kan door de Raad van Bestuur worden samengeroepen
telkens als het belang van de vereniging zulks naar haar oordeel vereist en dient door haar
verplicht bijeen geroepen te worden telkens wanneer minstens een vijfde van de leden hier
schriftelijk zou om verzoeken. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen per gewone
brief of e-mail, uiterlijk 8 dagen voor de vergadering.  De oproep vermeldt de agenda van de
vergadering. Deze agenda wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Elk voorstel, ondertekend
door ten minste een twintigste van de leden, wordt verplicht op de agenda gebracht. Op de
Algemene Vergadering kunnen bijkomende punten behandelen en beslist worden mits alle leden
aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Enkel actieve leden zijn stemgerechtigd. Zij beschikken elk over een stem. Stemgerechtigde leden
mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid mits schriftelijke volmacht die uiterlijk op
de Algemene Vergadering aan de voorzitter wordt overlegd. Een lid kan slechts een ander lid
vertegenwoordigen.
De Algemene vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, benoeming en afzetting
van bestuurders, benoeming en afzetting van commissarissen (en eventuele bepaling van
bezoldiging), het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, de kwijting aan de
bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met
sociaal oogmerk, het opstellen van een reglement van inwendige orde, de uitsluiting van een lid,
de ontbinding van de vereniging.
De algemene vergadering neemt haar beslissingen met gewone meerderheid (de helft+een), met
uitzondering voor de beslissingen waarvoor de wet een bijzondere meerderheid oplegt. Bij staking
van stemmen wordt een tweede stemmingsronde georganiseerd. Bij blijvende staking van
stemmen is het voorstel verworpen. Indien de wet oplegt dat er voor een rechtsgeldige beslissing
een bijzondere meerderheid nodig is en indien hiervoor onvoldoende leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, dient er een nieuwe Algemene Vergadering samengeroepen te worden, op
dezelfde wijze en met uitdrukkelijke vermelding van het betreffende agendapunt, die dan geldig
kan en zal beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigd leden.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ondertekend wordt door de Voorzitter en
de secretaris en bijgehouden wordt in een daartoe door de secretaris van de vereniging gehouden
register. Uittreksels uit het verslag bestemd voor derden worden ondertekend door de Voorzitter
alleen of door twee bestuurders gezamenlijk.

Artikel 5. - Raad van Bestuur
De vereniging wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur
worden door de Algemene Vergadering verkozen voor drie jaar en zijn herkiesbaar tenzij ze uiterlijk
op de Algemene Vergadering verklaren geen kandidaat te zijn. Kunnen zich kandidaat stellen om
door de Algemene Vergadering verkozen te worden als bestuurders: alle leden van de vereniging
die op datum van hun kandidatuurstelling een jaar onafgebroken actief lid zijn van de vereniging.
kandidaturen worden per aangetekend schrijven toegezonden aan de voorzitter van de vereniging
en moeten deze minstens 3 dagen voorafgaand de Algemene Vergadering bereiken.
De leden van de Raad van Bestuur worden niet bezoldigd maar kunnen een vergoeding van
gedane en bewezen kosten bekomen, mits goedkeuring door de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur beslist zelf over de verdeling van functies binnen haar samenstelling en deze bestaan
gebeurlijk uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, e.a..
De Raad van Bestuur wordt samengeroepen door de Voorzitter of ingeval van diens afwezigheid of
onbekwaamheid door twee bestuurders gezamenlijk. De Raad van Bestuur vergadert geldig
wanneer de helft van de bestuurders aanwezig zijn en beslist bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van de Voorzitter
doorslaggevend.

Artikel 6. - Bevoegdheden
6.1 De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar bij alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke handelingen. De Raad van Bestuur treedt op als eiser of verweerder in alle
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Zij is bevoegd voor
alle handelingen, van bestuur en van beschikking, niets uitgezonderd en voor alle handels- en
bankverrichtingen.
6.2 Alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten zijn toegewezen aan de Algemene
Vergadering, worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.
6.3 De Raad kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn
leden of aan een gevolmachtigde derde. Dit kan hoogstens voor de duur van twee jaar en dergelijk
mandaat kan te alle tijde worden ingetrokken.
6.4 Tegenover derde wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de
Voorzitter of de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders. De stukken van het dagelijkse
bestuur alsook alle documenten nodig voor publicatie en/of neerlegging ter griffie, worden geldig
ondertekend door de Voorzitter alleen of door twee bestuurders.
6.5 De Raad ven Bestuur die kennis neemt van mogelijke inbreuken door een lid van de vereniging
op haar statuten en/of haar huishoudelijk reglement en/of deze van de Kynologische Unie Sint
Hubertus of in het algemeen van enige daad of onthouding door een van haar leden die strijdig is
met de eer, het doel en/of het financieel en/of moreel belang van de vereniging, kan t.a.v. dat lid
zetelen als tuchtcollege. Het betrokken lid dient opgeroepen te worden door middel van
aangetekend schrijven. De behandeling van een tuchtzaak vindt plaats in openbare zitting doch de
beraadslaging door de Raad van Bestuur en het nemen van de beslissing vindt plaats achter
gesloten deuren. De beslissing wordt aan het betrokken lid bekend gemaakt bij aangetekend
schrijven en met vermelding van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen. De mogelijke
sancties die door de Raad van Bestuur kunnen opgelegd worden, zijn: een waarschuwing, een
blaam, of een schorsing als lid en daardoor de schorsing van de uitoefening van alle rechten die
voortvloeien uit het lidmaatschap. de duur van deze schorsing blijft alleszins beperkt tot de datum
van de eerste daaropvolgende algemene vergadering die gebeurlijk kan beslissen de sanctie te
verlengen, dit laatste zonder beroepsmogelijkheid. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur
als tuchtorgaan, is hoger beroep mogelijk. Uitsluitend de Kynologische Raad van de Kynologische
Unie Sint Hubertus is bevoegd om van dit hoger beroep kennis te nemen. Het hoger beroep is
slechts ontvankelijk mits het ingesteld wordt bij aangetekend schrijven binnen de maand na de
kennisgeving van de beslissing aan het betrokken lid en mits er op dezelfde wijze en binnen
diezelfde termijn kennis wordt van gegeven zin de vereniging. In het andere geval wordt de sanctie
definitief. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking voor wat betreft de uitvoerbaarheid
van de sanctie.

Artikel 7. - Rekeningen
7.1 Het dienstjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
7.2 De inkomsten van de vereniging kunnen bestaan uit:
lidgelden;
de winsten verwezenlijkt door de inrichting van activiteiten zoals omschreven in artikel 2 van de
statuten; giften, subsidies, legaten.
7.3 De boekhouding van de inkomsten en uitgaven dient gevoerd te worden volgens de op de
vereniging toepasselijke regel.
7.4 Op het jaarlijkse gewone Algemene Vergadering legt de Raad van Bestuur de balans van het
verlopen dienstjaar en de begroting van het lopend dienstjaar ter goedkeuring voor. De activa en/of
batige saldi kunnen niet als dividend of anderszins aan de leden uitgekeerd worden maar
verhogen het vermogen van de vereniging.
7.5 De goedkeuring van de rekeningen en van de begroting impliceert van rechtswege de
ontlasting voor de leden van de Raad van Bestuur.

Artikel 8. - Ontbinding
8.1 De verenging kan nooit gehouden zijn tot meer dan het totaal van haar netto-actief.
8.2 In geval van vrijwillige ontbinding, zal de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars
aanstellen en hun bevoegdheden bepalen.
8.3 Ingeval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan
een vereniging, stichting of inrichting die hetzelfde of een gelijkaardig doel nastreeft als de
Vereniging en mits die Vereniging, stichting of inrichting erkend is door de Koninklijke Unie Sint
Hubertus. Bij gemis aan dergelijke vereniging zullen de activa overgedragen worden aan de
Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus.

Artikel 9. - Varia

Voor al wat niet expliciet door deze statuten geregeld wordt, is de wet van 27 juni 1921
toepasselijk. 

 

Aldus beslist door de Bijzondere Algemene Vergadering, samengekomen te Antwerpen, op 10 oktober 2015.